Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Milówce

Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Milówce: biblioteka.e-super.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 01.03.2017

Data ostatniej aktualizacji:01.03.2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

możliwość zmiany wielkości czcionki,

możliwość skorzystania w wersji kontrastowej dla słabowidzących

Oświadczenie sporządzono 30.03.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony cyfrowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Dziergas, adres poczty elektronicznej biblioteka.milowka@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 33 8637148. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce mieści się na parterze budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce na ulicy Dworowej 1. Do wypożyczalni zapewniony jest dostęp dla osób niepełnosprawnych oraz dopuszcza się możliwość wejścia z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Milówce nie ma pętli indukcyjnych, nie ma także oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się miejsca parkingowe w tym dla osób niepełnosprawnych. Gminna biblioteka Publiczna w Milówce nie posiada tłumacza języka migowego.